Masterprogram i Afrikanska studier, 120 högskolepoäng

Masterprogrammet i Afrikanska studier fokuserar i första hand Afrika söder om Sahara. Det består av obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Antalet valbara kurser som ges varje termin varierar. Det första året avslutas med en uppsats om 15 hp. För studenter som vill göra en etappavgång och studera bara ett år, utgör denna uppsats examensarbetet för magisterexamen i Afrikanska studier. (Se utbildningsplan för den ettåriga magisterutbildningen i Afrikanska studier.) Det tvååriga masterprogrammets tredje termin är förberedande för den fjärde terminens längre examensarbete och innehåller en kurs i teori och metod, en kurs om aktuell teoribildning inom Afrikanska studier samt en kurs där den studerande i samråd med handledaren väljer litteratur särskilt relevant för det kommande examensarbetet. Den fjärde terminen avslutas med ett examensarbete för masterexamen om 30 hp som förutsätts vara en fortsättning på den föregående uppsatsen om 15 hp. Såväl studenter som läser en tvåårig masterexamen som de som läser en magisterexamen måste välja två av de valbara kurser som anges. Programmet ges på engelska.

Mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:
• visa en djup kunskap samt en teoretisk och kritisk förståelse av politiska, sociala och ekonomiska strukturer i afrikanska samhällen från början av artonhundratalet till idag
• självständigt analysera samspelet mellan religion och politik i afrikanska samhällen söder om Sahara och tillämpa och utvärdera resultaten av dessa avseende vissa afrikanska länder och regioner
• visa en avancerad teoretisk medvetenhet om förhållandet mellan utbildning och social förändring
• visa en teoretisk och kritisk medvetenhet vid analys av samspelet mellan lokala faktorer, till exempel sociala, ekonomiska, politiska, genusrelaterade eller religiösa sfärer, och globala influenser
• visa en djup kunskap om den historiska utvecklingen i studiet av Afrika, och en teoretisk och kritisk medvetenhet om hur begreppsramar har förändrats fram till nutida vetenskapliga debatter
• visa en god förmåga att analysera frågor om kontinuitet och förändring i afrikanska samhällen, en kritisk förmåga att värdera olika typer av källor och en förmåga att analysera ett allmänt forskningsproblem som är relevant för flera länder för att på så sätt, med en hög grad av självständighet, formulera ett forskningsproblem och kommunicera detta muntligt och skriftligt i form av en uppsats på avancerad nivå.