Samhällsvetarprogrammet, 180 högskolepoäng

Samhället har idag ett stort och växande behov av välutbildade utredare och handläggare som kan genomföra kvalificerat arbete.

En prognos som SCB gjort visar att behovet av samhällsvetare kommer att öka. När det gäller samhällsvetare är det främst de som skaffar sig en högskoleutbildning som kommer att ha en expanderande arbetsmarknad.

En av de klassiska högskoleutbildningarna som fyller detta behov på arbetsmarknaden är samhällsvetarprogrammet. Denna utbildning kommer att ge dig goda förutsättningar för att välja arbete efter avklarad utbildning.

Programmet förbereder nämligen dig som student på administrativt, utredande och projektledande arbete i ett brett spektrum av verksamheter såväl inom privat som offentlig sektor.

Benämningen ”samhällsvetare” är mycket bred (jfr beteendevetare) och kan inbegripa många olika yrkesgrupper och yrkesinriktningar. Benämningen samhällsvetare inbegriper de flesta som har läst en akademisk utbildning med tyngdpunkt inom det samhällsvetenskapliga området. En generell examen innebär alltså att många olika alternativ öppnas där studenten uppmuntras att själv söka framkomliga  vägar och möjligheter. Högskolan Dalarna erbjuder på olika sätt studie- och karriärstöd under utbildningens tre år.

Möjliga framtida yrke är: analytiker, statistiker, politisk sekreterare, ombudsman, politisk sakkunnig, nämndsekreterare, omvärldsanalytiker, organisationsutvecklare, kommunikatör, informatör, PR-konsult (benämningarna hämtade från Akademikerförbundet SSR).  Här nedan finns länkar till Akademikerförbundet SSR, SACO och Jusek för information inför val av högskoleutbildning/yrke, möjligheter till stöd i yrket och stöttning i exempelvis ”söka-jobb-processen” etc.

Akademikerförbundet SSR: http://www.akademssr.se/yrke

SACO: http://www.saco.se/

Jusek: http://www.jusek.se/

När det gäller ämnesfördjupningen under dina studier finns det för närvarande vid Högskolan Dalarna två olika valmöjligheter inom programmet, en statsvetenskaplig och en sociologisk (se nedan).

Programmets huvudsakliga upplägg

Under utbildningens tre första terminer läses flera olika introducerande samhällsvetenskapliga kurser på programmet. Därefter görs ett val antingen mot statsvetenskap eller mot sociologi. Förutom dessa inriktningar kan den studerande fritt välja kurser ur befintligt kursutbud vid Högskolan Dalarna. Detta betyder att du till skillnad från många andra program som student har stor frihet att efter eget intresse skapa din egen utbildningsprofil. För att göra dessa val har du om du vill stöd från såväl studievägledare som programansvarig.

Med statsvetenskap menas det vetenskapliga studiet av politik. Detta innebär att du som student lär dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar samt får kunskap om de mekanismer som knyter samman politiska fenomen. Makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp. Dessa tillämpas i analyser av politik på olika nivåer, såväl inom stater som mellan stater och samspelet mellan dessa nivåer. Statsvetare beskriver, förklarar och värderar de politiska institutionerna.

Med sociologi menas det vetenskapliga studiet av samhället och ”det sociala”, där studieobjektet spänner från mikroprocesser som sociala relationer i familjen till makroprocesser som globala strukturer och processer. Detta innebär att du som student lär dig förstå förhållandet mellan samhällsstrukturer, människan och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Centrala studieområden inom socilogi är makt- och klassanalyser, arbetslivet, utbildningssystemet, sociala rörelser, sociala identiteter och välfärd. Socionomer beskriver, förklarar och värderar förhållandet mellan samhälleliga processer och människors livssammanhang.

Som akademiskt ämne är statsvetenskap och sociologi brett allmänbildande där du får nyttiga kunskaper oavsett om du vill fördjupa dig i ämnet och arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist eller kanske gå vidare för att inleda en karriär som forskare. Du kan också välja att skaffa dig en inblick i ämnet där statsvetenskaplig och sociologisk kunskap är nyttig för att förstå de sammanhang där du kommer att agera som företagare, ingenjör, lärare eller ekonom. Statsvetenskap som ämne inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer och offentliga institutioner. Huvudteman är offentlig politik och förvaltning, jämförande politik, internationella relationer samt politisk teori och idéhistoria. Några vanliga huvudteman för sociologi rör social marginalisering, organisation, klass- och könsproblematik, avvikande beteende, urban/ruralproblematik, attitydpåverkan och arbetsmiljöfrågor.

Mer information om ämnet statsvetenskap: http://du.se/sv/Utbildning/Amnen/Statsvetenskap/

Mer information om ämnet sociologi.

Examen

Efter avklarade och godkända kurser omfattande minst 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp är kurser i antingen Statskunskap eller Sociologi, leder programutbildningen fram till en Filosofie Kandidatexamen antingen i Statsvetenskap eller i Sociologi. En kandidatexamen motsvarar tre år heltidsstudier.

Studieorter

Falun

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V7K
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper