Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård, frivilliga organisationer o.d. Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala verksamhetsområdet är centrala ledord för utbildningen. Efter genomförda programstudier ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Programmet omfattar 7 terminer, sammanlagt 210 högskolepoäng, och bygger på en integration av campus- och verksamhetsförlagda studier.  Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap. Efter slutförda studier finns möjlighet att ansöka om socionomexamen.

Ämnen och kurspoäng

  • Socialt arbete 120 högskolepoäng
  • Sociologi 60 högskolepoäng
  • Rättsvetenskap 15 högskolepoäng
  • Psykologi 15 högskolepoäng

Socialt arbete är ett tvärdisciplinärt karaktärsämne, som bygger på en integrering av teori och praktik i form av praxiskunskap för det sociala verksamhetsfältet i bred mening. I Socionomprogrammet har ämnet en allmän inriktning mot välfärd och täcker flera yrkes- och kunskapsområden. Social omsorg utgör ett bland flera kunskapsområden inom ämnet.

Kurserna i sociologi omfattar kunskaper i sociologisk teori och metod. Denna teoretiska och metodiska grund används för att analysera och kritiskt granska sociala fenomen under hela programmet. Tillämpningsuppgifter och sociologisk analys inriktas mot det sociala arbetets verksamhetsfält.

Campusförlagd utbildning

180 högskolepoäng i utbildningen är campusförlagd utbildning. Den campusförlagda utbildningen består i huvudsak av föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och grupparbeten. Som ett led i integreringen teori och praktik finns det även vissa moment i form av fältstudier, i den campusförlagda utbildningen som även kan ses som verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu)

I samtliga kurser ingår verksamhetsanknytning som inriktas mot det sociala arbetets verksamhetsfält i bred mening, och som sker i form av fältkontakter, fältuppgifter, fältseminarier och/eller fältstudier. Programmets fältstudier omfattar 30 högskolepoäng och sker inom ämnet socialt arbete och syftar till att integrera teori och praktik, fördjupa kunskapen inom välfärdsområdet, och utveckla den yrkesmässiga och personliga identiteten. De 30 högskolepoängen är uppdelade på fyra perioder. Den första perioden omfattar 3 högskolepoäng, den andra och tredje omfattar 6 högskolepoäng och den avslutande fjärde omfattar 15 högskolepoäng. Under den första och andra perioden är det en tonvikt på att observera och beskriva det sociala arbetets praktik. Under period tre ökar andelen eget arbete under handledning och under den fjärde perioden förväntas studenten kunna utföra tilldelade uppgifter mer självständigt. Under varje fältstudieperiod genomförs fältseminarium i mindre grupper med studenter, verksamhetsförlagda utbildare samt lärare från programmet. På seminariet diskuteras studenters praktiska erfarenheter kopplat till teoretiska perspektiv det sker även en skriftlig dokumentation i form av en fältuppgift. Även studentens personliga och professionella utveckling diskuteras. Som en del i den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs ett utvecklingssamtal mellan studenten och dennes verksamhetsförlagda utbildare i slutet av varje termin. Detta har tonvikt på personlig och professionell utveckling.

Personlig och professionell utveckling (PPU)

Programmet syftar till att ge studenten möjligheter till personlig och professionell utveckling. Här ingår det att visa självkännedom och empatisk förmåga samt att visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Mål gällande personlig och professionell utveckling finns i alla kurser i socialt arbete, även andra kurser kan innehålla sådana mål. Genom att bearbeta teoretiska aspekter och praktiska erfarenheter i relation till personlighet i till exempel seminarier, olika övningar och verksamhetsförlagda studier ges studenter möjligheter till självreflektion. Studenten skriver under utbildningstiden en personlig loggbok kring sin utveckling avseende kunskaper, färdigheter, personlighet och yrkesidentitet. Loggboken diskuteras i mindre grupper vid olika tillfällen i utbildningen. Temana från loggboken bearbetas även vid terminens utvecklingssamtal med den verksamhetsförlagda utbildaren. Personlig och professionell utveckling går som ett tema genom hela utbildningen. Det sker under hela utbildningen en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialarbete. I början av utbildningen är fokus att kunna förstå betydelsen av den egna personligheten i relation till den professionella yrkesrollen. I slutet av utbildningen ska studenten kunna reflektera och analysera kring sin personlighets betydelse i olika former av socialt arbete.

Professionsseminarier

Professionsseminarier innehåller föreläsning och seminarium om aktuell forskning. Det organiseras i samverkan mellan programmet och yrkeslivet en gång per termin. Syftet är att ge studenter och representanter för det sociala verksamhetsfältet inblick i och möjligheter till att delta i diskussioner som rör det sociala arbetets forskning och framtida utveckling. Detta ska även ge studenterna en möjlighet att utveckla tankar om sin framtida yrkesroll. Professionsseminarierna är en obligatorisk del av programmet.

Mål

För socionomexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen

  • visa förmåga att integrera teoretisk och praktisk kunskap i det professionella yrkesutövandet inom hela det sociala arbetets verksamhetsfält.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VCW
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se