Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, 60 högskolepoäng

Inom huvudområdet omvårdnad vid Högskolan Dalarna studeras specialistutbildning inom vård av äldre relaterade till bl.a. prehospitalvård, akut sjukvård, primärvård, och kommunal vård samt faktorer/fenomen relaterade till dessa områden.

Det innebär att studera omvårdnad med fokus på vård av äldre personer.

Utbildning

Utbildningen inom huvudområdet Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre präglas av ämnesintegrering där praktiska kunskapstraditioner förenas med teoretiska. Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens med inriktning bl. a. mot prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård och innehåller studier av evidens och ledarskap, avancerade studier av kunskapsområdets studieobjekt på grundläggande nivå ur flera perspektiv, humanbiologiska och samhällsvetenskapliga humanvetenskapliga såväl som omvårdnadsvetenskapliga.

Omvårdnad studeras som samhällsfenomen och kulturbärare där pedagogiska perspektiv utgör ett väsentligt inslag. Existentiella och etiska frågor, genus- och jämställdhetsfrågor samt etniska frågor behandlas.

Du kommer att läsa följande kurser:

Efter utbildningens slut kan du söka kurs i förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel 15 hp.

Ny utbildning ht 2016

Ny utbildning startar ht 2016. Utbildningen är nätbaserad (50% distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Själv­klart har du teknisk support under hela utbildningen. Det är viktigt att du söker och har stöd från din arbetsgivare för att sanktionera och genomföra din utbildning. Var noga med att förankra din önskan att gå utbildningen hos din arbetsgivare så att du har en rimlig studiesocial situation och har möjligheter för framtida karriär- och kompetensutveckling.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom omvårdnad inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna finns inom olika ämnesområden med samverkan inom området ReCall. Se länken:
http://www.du.se/sv/Forskning/Forskningsprofiler/Halsa-och-valfard/Forskningsgrupper/Aldre-och-aldrande/.

Samverkan

Samverkan sker med SUD (socialtjänstens utveckling i Dalarna) region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Nätbaserade studier

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via Internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Studera där du bor

Tanken med att studera nätbaserat är att du ska kunna genomföra så mycket som möjligt av dina studier där du bor. Via nätbaserade mötesplatser kan du kommunicera med lärare och andra studenter hemifrån eller från ett lokalt lärcentrum.

Observera att många kurser har fortfarande träffar i högskolans lokaler. Läs därför noga igenom kurstillfället för kursen du tänker gå och prata gärna med kursansvarig lärare för att få reda på om din kurs har träffar på campus eller är helt nätbaserad.

Undervisningsformer

Vissa kurser har flera fysiska träffar och andra har inga alls. Själva tanken med en nätbaserad kurs är emellertid att du som student ska slippa pendla till campus. Du kan istället följa kurserna från hemmet eller via ett lokalt lärcentrum. Kommunikationen mellan dig och läraren kan ske via e-post, virtuella mötesrum och andra virtuella mötesplatser. Igen, det är viktigt att du noga läser igenom kurstillfället för respektive kurs du ämnar gå och tala gärna också med kursansvarig lärare så att du säkert vet hur många träffar som är obligatoriska.

Vi kan nätbaserat lärande

Högskolan Dalarna har arbetat hårt för att utveckla ny pedagogik och ta tillvara den nya tekniken vilket innebär att vi ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande. Bland annat har det skett genom NGL-centrum som alltid står berett att hjälpa dig eller de lärare som vill utveckla nätbaserade kurser. Vi har för närvarande över 11 500 studenter som läser nätbaserat hos oss.

Förutsättningar

Högskolan Dalarna har ett väl utvecklat IT-stöd och en pedagogik som underlättar för dig att studera även om du inte befinner dig på campus. I vissa fall kan du läsa helt individuellt och nätburet och i andra fall har utbildningen några få obligatoriska kursträffar. Du behöver inte vara ett datorproffs för att studera nätbaserat hos oss, men det underlättar om du har en grundläggande datorvana. Många av våra studenter är över trettio år och har inte växt upp i ett liv med IT runt hörnet.

Flexibilitet

Att läsa nätbaserat innebär att dina studier blir mer flexibla. Du kan bo kvar på hemorten, men samtidigt tillgodogöra dig samma kvalitet som om du hade läst en kurs på campus. För att lyckas med dina studier fordras dock att du är motiverad att studera, kan prioritera dina arbetsuppgifter samt planera dina studier på ett effektivt sätt. Detta innebär också att man måste vara lite extra strukturerad för att studierna skall lyckas. Att läsa nätbaserat kräver mer av dig som student än om du skulle ha läst på campus, men i gengäld har du en helt annan flexibilitet i upplägget.

Olika lösningar

Högskolan Dalarna erbjuder olika former av nätbaserade utbildningar, på både hel- och deltid. Många av våra studenter har valt att läsa nätbaserat för att det går att kombinera med familj och yrkesarbete även om man inte bor i närheten av campusorterna (Falun och Borlänge). Det är emellertid lätt att tro att man kan hinna läsa på fritiden, men en nätbaserad utbildning är lika krävande som andra studier. Du behöver planera in tillräckligt med studietid i din tillvaro om du skall lyckas. Läser du exempelvis på "helfart" motsvarar det 40 timmars arbete/vecka. Det är således omöjligt att kunna kombinera nätbaserade heltidsstudier med ett jobb på heltid. Att studera på heltid är ingen bisyssla, oavsett om det är frågan om nätbaserade studier eller andra studier. Håll din omgivning, familj och eventuellt arbetsplatsen informerad om dina studier så att du skapar bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VBY
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 3
Obligatoriska online träffar: 8

Ansök

Ansök på Antagning.se