Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Att studera till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som på distans. Utbildningen omfattar 2 terminers heltidsstudier samt en tredje termin där studierna sker på halvfart.

Specialistsjuksköterska

Distansstudier innebär att mycket av undervisningen sker med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet, mail mm. Vissa delar av utbildningen sker dock på Campus i Falun och den verksamhetsförlagda utbildningen i huvudsak i Dalarnas län. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Utbildningen omfattar kurser som belyser, evidensbaserad vård, ledarskap, folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar,samt farmakologi och sjukdomslära. Ett examensarbete ingår också i utbildningen.

Distriktssköterskeutbildningen utvecklade mig som människa

Lina Mårtensson jobbar på en vårdcentral i Avesta. Efter 17 år som sjuksköterska valde hon att vidareutbilda sig till distriktssköterska.
Något hon rekommenderar fler att göra.

 

Distriktssköterskeyrket är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Vill du arbeta med människor i alla åldrar, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge sjukvård på egen mottagning och i hemmet, ska du absolut välja den här specialistutbildningen !

Vad en distriktssköterska arbetar med

Som distriktssköterska kan Du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning, samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar, innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel.En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal om levnadsvanor.

Telefonrådgivning utgör en betydande del av distriktssköterskans arbete och i utbildningen ges möjlighet att fördjupa sig i detta område genom en valbar kurs för de studenter som väljer detta. 

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan besitter, finns goda möjligheter att arbeta inom många verksamhetsområden både nationellt och internationellt.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZF
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 15
Obligatoriska online träffar: 10

Ansök

Ansök på Antagning.se