Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Att studera till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som på distans. Utbildningen omfattar 2 terminers heltidsstudier samt en tredje termin där studierna sker på halvfart.

Specialistsjuksköterska

Distansstudier innebär att mycket av undervisningen sker med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet, mail mm. Vissa delar av utbildningen sker dock på Campus i Falun och den verksamhetsförlagda utbildningen i huvudsak i Dalarnas län. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Utbildningen omfattar kurser som belyser, evidensbaserad vård, ledarskap, folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar,samt farmakologi och sjukdomslära. Ett examensarbete ingår också i utbildningen. 

Distriktssköterskeyrket är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Vill du arbeta med människor i alla åldrar, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge sjukvård på egen mottagning och i hemmet, ska du absolut välja den här specialistutbildningen.

Vad en distriktssköterska arbetar med

Som distriktssköterska kan Du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning. Distriktssköterskan arbetar med hälsovägledning och utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar, innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel.

Distriktssköterskan informerar, undervisar och vägleder vårdtagare och deras närstående samt handleder och undervisar studenter och vårdpersonal. Distriktssköterskan samverkar dessutom med företrädare för andra yrken och institutioner.

Arbetsmarknaden

 Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående.

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SEA
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 15
Obligatoriska online träffar: 10