Tränarprogrammet - för hälsa och idrott, 180 högskolepoäng

Tränarprogrammet ger dig som är intresserad av tränarskap och träning en unik möjlighet att efter studierna kunna arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa på olika nivåer inom samhället. Under utbildningen får du som student möjlighet att profilera dig mot hälsoinriktad fysisk aktivitet respektive tävlingsinriktad idrott via valbara kurser.

Vidare kommer du under din studietid att både läsa kurser och genomföra verksamhetsförlagda projekt där teori och praktik integreras. Detta möjliggörs genom ett nära samarbete med externa organisationer inom idrottsrörelsen, kommuner, landsting och friskvårdsbranschen samt även företag. Som student på tränarprogrammet kommer det hjälpa dig i din övergång från studentlivet till arbetslivet.

Toppmodern studiemiljö 

En annan viktig del på tränarprogrammet är Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI. Där finns en toppmodern miljö för idrottsforskning och idrottstester med bl.a. utrustning för att kunna göra tester inom tränarskap (olika beteendevetenskapliga tester), träningsvetenskap (fysiologiska och biokemiska tester) och rörelsevetenskap (rörelseanalyser). Under studietiden kommer du att ha tillgång till studentlabbet där du kan öva på att arbeta med bl.a. rörelseanalyser och tester av snabbhet, styrka och uthållighet.

Som student befinner du dig även på Lugnets idrottscenter där du har möjlighet att ta del av en mängd olika idrottsfaciliteter och bygga upp kontaktnät med idrottsföreningar. Utifrån ditt eget intresse kommer du att kunna fördjupa dig inom något av programmets kunskapsområden under examensterminen. Många av programmets kurser tar upp ett internationellt perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Bland annat genom att engelsk kurslitteratur används samt att viss undervisning sker på Engelska.  Möjligheter till internationella kontakter och utbytesstudier ges också under utbildningen.

Examen

Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap med inriktning tränarskap.

Vad blir man efter utbildningen?

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter att planera, genomföra samt utvärdera idrott och fysisk aktivitet för olika målgrupper av idrottande och fysiskt aktiva individer. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som tränare/ledare inom exempelvis idrottsrörelsen, hälsoföretag, på friskvårdsanläggningar, idrottsgymnasier eller som egen företagare.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden är under ständig förändring och ingen kan exakt veta hur konjunkturläget ser ut enskilda år och i framtiden. Generellt sett ökar möjligheten att få jobb för de som har en examen från Högskolan än bland dem som inte har det. Arbetsmarknaden inom idrotts och hälsoområdet har expanderat under senare år i såväl Sverige som utomlands. Vårt moderna samhälle med många stillasittande jobb har ökat efterfrågan på välutbildade tränare i syfte att öka mängden fysisk aktivitet hos befolkningen. Även idrottsrörelsen i Sverige har på senare år börjat anställa fler och fler tränare där Högskoleutbildning efterfrågas.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V2J
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se