Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa, 330 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, vänder sig till dig som vill utbilda dig till ämneslärare i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier med studier inom utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämneskurserna innehåller ämnesdidaktiska moment, som sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, samt fältstudier vid en gymnasieskola. I förstaämnet genomförs utbildingens två examensarbeten. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen som lärare. Inom detta utbildningsområde behandlas bland annat skolans organisation, sociala relationer, bedömning, lärande och ledarskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen i idrott och hälsa genomförs vid en gymnasieskola i Dalarna, som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola.

Tvåämnesutbildning

Ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan innehåller studier inom två undervisningsämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. Valet av andraämnet sker under utbildningen. Om du har idrott och hälsa som förstaämne kan du välja bild, engelska, franska, tyska, spanska, svenska som andraspråk, matematik, historia eller religion som andraämne. Lägg märke till att vissa andraämnen endast startar en gång per år. Önskar du undervisa i fler ämnen kan du efter ämneslärarexamen utöka din behörighet och legitimation genom ytterligare studier.

Behörighet

För att antas till ingångsämnet idrott och hälsa inom Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, krävs Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 6c/A6c samt Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid valet av andraämne.

Campusutbildning i idrott och hälsa

Ämneslärarprogrammet med idrott och hälsa som förstaämne innehåller campusförlagda studier i Falun under utbildningens 4 första terminer. Återstående delar av utbildningen är nätbaserade. Den nätbaserade studieformen gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier via din datorskärm. 

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SU9
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesberhörighet 6, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen.; Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper