Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa, 330 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, vänder sig till dig som vill utbilda dig till ämneslärare i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier med studier inom utbildningsvetenskap samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämneskurserna innehåller ämnesdidaktik, som sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, samt fältstudier vid en gymnasieskola. I förstaämnet genomförs utbildningens två examensarbeten. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen som lärare. Inom detta område behandlas bland annat skolans organisation, sociala relationer, bedömning, lärande och ledarskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom en gymnasieskola i Dalarna eller i närheten av din hemort, som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola.

Tvåämnesutbildning

Ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan innehåller studier inom två undervisningsämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. Valet av andraämnet sker under utbildningen. Om du har idrott och hälsa som förstaämne kan du välja bild, engelska, franska, tyska, spanska, svenska som andraspråk, matematik, historia eller religion som andraämne. Lägg märke till att vissa andraämnen endast startar en gång per år. Önskar du undervisa i fler ämnen kan du efter ämneslärarexamen utöka din behörighet och legitimation genom ytterligare studier.

Campusutbildning i idrott och hälsa

Ämneslärarprogrammet med idrott och hälsa som förstaämne innehåller campusförlagda studier i Falun under utbildningens 4 första terminer. Återstående delar av utbildningen är nätbaserade. Den nätbaserade studieformen gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier via din datorskärm. 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UXY
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesberhörighet 6, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen.; Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se