Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning, 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, vänder sig till dig som vill utbilda dig till ämneslärare i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.

Nätutbildning med campusträffar 

Högskolan Dalarna möjliggör för dig att studera till lärare via nätet. Det betyder att alla lärarstudenter läser via nätet och på samma digitala lärplattform. Det är endast ämnet idrott & hälsa som läses på campus. Nätstudierna ger möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via en dator eller motsvarande. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Ämneslärarprogrammet startar med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun i samband med programstarten.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier med studier inom utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämneskurserna innehåller ämnesdidaktiska moment, som sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, samt fältstudier vid en gymnasieskola. I förstaämnet genomförs utbildningens två examensarbeten. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen som lärare. Inom detta utbildningsområde behandlas bland annat skolans organisation, sociala relationer, bedömning, lärande och ledarskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom en gymnasieskola i Dalarna eller närheten av din hemort, som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola.

Tvåämnesutbildning

Ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan innehåller studier inom två undervisningsämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. Valet av andraämnet sker under utbildningen. Om du har svenska som förstaämne kan du välja bild, matematik, idrott och hälsa, engelska, franska, tyska, spanska, svenska som andraspråk, historia eller religion som andraämne. Lägg märke till att vissa andraämnen endast startar en gång per år. Önskar du undervisa i fler ämnen kan du efter ämneslärarexamen utöka din behörighet och legitimation genom ytterligare studier.

Behörighet

För att antas till ingångsämnet svenska inom Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, krävs Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Områdesbehörighet 6 c (A6c), det vill säga Engelska B (En 6) och Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2). Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid valet av andraämne.

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SMR
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesberhörighet 6, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen.; Områdesbehörighet 6c

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 3
Obligatoriska online träffar: 40

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2U2H
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesberhörighet 6, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen.; Områdesbehörighet 6c

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 3
Obligatoriska online träffar: 40